RU EN

ASOCIACIJA „SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS“

Programinės gairės

Asociacija „Socialistinis Liaudies Frontas“ (toliau SLF) - savarankiška socialistinės pakraipos visuomeninė – politinė organizacija, turinti ribotos civilinės atsakomybės viešo juridinio asmens statusą. Ji veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Asociacijų, kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų bei žmogaus teises ginančių tarptautinių aktų ir veiklą grindžia savo įstatais bei programinėmis gairėmis.

SLF ideologija remiasi marksizmo teorija ir metodologija bei šiuolaikinių socialinių mokslų pasiekimais. SLF už darbo žmonių teisių gynimą, už taiką ir tautų draugystę, už socialinį teisingumą, už masinės emigracijos iš Lietuvos pažabojimą, už istorinės tiesos atstatymą. SLF griežtai pasisako prieš antikomunizmą ir antitarybiškumą, prieš kitaminčių persekiojimą, prieš įvairias ksenofobijos formas, prieš karą ir militarizmą, prieš įvairiais pretekstais vykdomus socialinius ir demokratijos apribojimus, prieš neonacizmo apraiškas ir tendencijas mūsų šalyje ir pasaulyje.

Savo veikloje SLF orientuojasi į teigiamus buvusio tarybinio socializmo pradus, civilizacijai naudingus kitų šalių pasiekimus.

SLF atstovauja privačiame, viešame bei valstybiniame sektoriuose samdomą fizinį ir protinį darbą dirbančiųjų interesams. SLF taip pat gina smulkių ir vidutinių  verslininkų teises. Nuolatinis jos rūpestis – visų socialiai remtinų žmonių problemos.  

Mūsų asociacijos narius vienija bendra kova prieš kapitalistinę globalizaciją, kurią vertiname kaip dirbtinį transnacionalinio kapitalo projektą, siekiant pasaulio valdymo. Vis daugiau faktų rodo, kad liberalusis vakarietiškos demokratijos modelis paverstas priemone, leidžiančia mažumai visomis prasmėmis diktuoti savo valią daugumai.  Mes esame už liaudies demokratiją ir tradicines žmogiškąsias vertybes.

Naujos globalinės tvarkos kūrimas, bandymai įtvirtinti pasaulinio masto vienpoliarinį autoritarizmą transformavosi į pavojingą pasaulinę nedarną. Finansinių išteklių koncentracija pasaulio galingųjų saujelės rankose, jos įtaka visiems visuomeniniams procesams, visuomenės militarizavimas, ekologinės problemos, tarpregioniniai ir etniniai prieštaravimai, badas plačiuose regionuose ir pavojingų ligų pandemijos, politinis terorizmas bei religinis fundamentalizmas, masinė migracija, nuolatinis pragyvenimo brangimas, lokaliniai karai, dvasinis degradavimas – visa tai byloja apie rimtą dabartinio amerikonizuoto globalizmo krizę.

Šiandien alternatyva gana paprasta: arba pasaulis nublokš kapitalizmą, arba jis nugrims į Naujuosius technologizuotus Viduramžius ir tiesiog susinaikins.

Mūsų valstybė faktiškai nebepriklauso Lietuvos žmonėms. Valdžia vykdo svetimą mūsų tautai valstybinę vidaus ir užsienio politiką. Ji užsiima militaristinės psichozės kurstymu, skatina istorijos falsifikavimą.   Valdžia išnaudoja dar likusius Lietuvoje žmones savanaudiškiems ir geopolitiniams savo ir užsienio jėgos centrų interesams užtikrinti. Negausios, bet įtakingos išnaudotojų grupės klesti daugumos kitų piliečių skurdinamų Lietuvos darbo žmonių sąskaita. Lietuvoje vykdomi ir sistemingi persekiojimai prieš nesisteminės opozicijos atstovus, pažangius žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus. Politikų demagogija, veidmainiškumas ir cinizmas, kai viena kalbama, o kita daroma, tapo liūdna ir banalia kasdienybe. Tik socializmas, paremtas nacionalinėmis tradicijomis ir vertybėmis, gali gražinti Lietuvos valstybę jos žmonėms.

Mes už Lietuvos pasitraukimą iš ES ir NATO, už šalies valstybinės nepriklausomybės atstatymą. Mes sieksime gerų ir draugiškų santykių su visomis valstybėmis, ypač su kaimyninėmis. Mes įsitikinę, kad Lietuvos saugumo pagrindas – nuoseklus, aktyvus ir pabrėžtinas neutralumas, nedalyvavimas jokiuose kariniuose blokuose. Siūlysime Seimui arba liaudies referendumui Konstitucinį aktą dėl Lietuvos neutraliteto. Mes už Lietuvos tarptautinių santykių demilitarizavimą, už bendrą kolektyvinę Europos saugumo sistemą, kurioje dalyvautų visų Europos regionų šalys. Pasisakome už Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 straipsnio praktinį įgyvendinimą, kuris teigia, jog draudžiamas užsienio karinių pajėgų įvedimas į Lietuvą.

Mūsų prioritetas – socialiniai žmonių gyvenimo klausimai. Vidutinis bei valandinis darbo užmokestis mūsų šalyje vienas žemiausių Europoje. Beveik trečdalis Lietuvos žmonių gyvena ties ar už skurdo ribos. Kai kuriuose Lietuvos rajonuose vienam dirbančiajam tenka po tris bedarbius, o du trečdaliai mūsų krašto šeimų išlydėjo giminaičius kaip darbo emigrantus į užsienį. Mūsų šalyje neigiamiausias Europoje gimstamumo ir mirtingumo balansas. Lietuva užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje ir Europoje pagal emigracijos, savižudybių ir alkoholio vartojimo mastus. Pirmaujame Europoje ir pagal korupcijos lygį.

Per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nesprendžiamos socialinės visuomenės problemos stabdo ekonomikos augimą bei kultūros plėtrą šalyje, menkina jos tarptautinį autoritetą. Taigi, tenka konstatuoti, mūsų šalies politinis elitas valdantis kapitalistinę Lietuvą patyrė istorinė nesėkmę.

Mūsų strateginis tikslas – naujasis socializmas. Mums didžiausia vertybė yra darbo žmogaus laisvumas nuo bet kokio politinio, ekonominio, socialinio jungo, nuo kito žmogaus valios ar diktato.

Naujasis socializmas – tai poindustrinė technologinė bazė, tai nuosavybės formų įvairovė dominuojant valstybinei, visuomeninei, kooperatinei bei kitokiai kolektyvinei nuosavybei, tai progresinė mokesčių sistema, tai nemokamas išsilavinimas bei nemokamas gydymas, tai valstybės dotuojami komunalinių paslaugų ir visuomeninio transporto tarifai, tai visuotinis užimtumas ir socialinis žmogaus saugumas, tai būtiniausių prekių kainų reguliavimas, tai planinis ekonomikos vystymasis.

Klasikinės privačios nuosavybės viešpatavimas – tai istoriškai pereinamoji socialinio ekonominio visuomenės gyvavimo forma. Kaip rodo nepriklausomos Lietuvos patirtis, skubus ir aklas visuotinis turto privatizavimas  sukėlė tik laikiną praturtėjimo iliuziją bei visuotinį susipriešinimą, kosmopolitinės oligarchijos ir nacionalinės bei eurobiurokratijos klestėjimą. Mūsų dienų ekonomika, kuri remiasi naujausiomis informacinėmis technologijomis, iš esmės keičia nuosavybės santykius. SLF siūlys Seimui priimti  nacionalizavimo įstatymą bei valstybinio–visuomeninio ekonominio sektoriaus plėtojimo planą. 

Naujasis socializmas – tai visuomenė, kurioje panaikintas žmonių išnaudojimas ir susvetimėjimas, socialinis bei nacionalinis antagonizmas. Mes pasisakome už tautinių mažumų teises, už jų visavertį dalyvavimą valstybės gyvenime, už jų identiteto išsaugojimą, kalbos ir kultūros puoselėjimą, žodžio ir informacijos laivę.

Reikšmingas etapas į naująjį socializmą – socialinės valstybės modelio realizavimas. Siūlysim įrašyti į Konstituciją Lietuvos kaip socialinės valstybės idėją.

Dabartiniame etape svarbu atkurti konstitucinę tvarką. Pagrindinis valstybės teisinis aktas privalo veikti visoje savo apimtyje ir visiems. Siūlysime įgyvendinti valstybės valdymo reformą, kuri įtvirtintų piliečių pasitikėjimą. 

Socialistinės visuomenės šerdis – socialinis teisingumas, kurį  mes suprantame kaip teisingą santykį tarp žmogaus laisvės ir žmonių lygybės. Lygybė – tai laisvės pagrindas. Nelygybės sąlygomis dauguma žmonių negali laisvai valdyti savo gyvenimo. Tačiau lygybė be laisvės virsta lygiava, nuvertinančia darbštų ir gabų žmogų. Mums tai nepriimtina. 

Mes realiai vertiname Lietuvoje susiklosčiusią socialinę, ekonominę, politinę situaciją ir pasirengę ilgam, sudėtingam darbui daugumos žmonių labui. Daug dėmesio skirsime žmonių švietimui, vienijimuisi, politinio sąmoningumo kėlimui. Sieksime plačios opozicinės koalicijos  tarp dirbančiųjų, pažangiosios inteligentijos atstovų, smulkiųjų ir vidutiniųjų verslininkų, įvairių politinių ir visuomeninių jėgų, tam, kad suburtume stiprią ir veiksnią alternatyvą dabartinei kapitalo valdžios sistemai.

Lietuvos  valstybės ateitis privalo būti susieta su pažangiais ekonominiais, socialiniais, kultūriniais ir politiniais visuomenės pokyčiais. Mes pasirengę įvairiems visuomeninių permainų įgyvendinimo keliams: ir evoliuciniams, ir revoliuciniams. Savo strateginių tikslų mes sieksime tik taikias konstituciniais politinės kovos būdais.

Socializmas – tai ne sustingusi, visiems laikams duota visuomenė, o vis tobulėjantis ir nuolat atsinaujinantis socialinis organizmas. Ekonomika ir technologijos yra šio proceso kūnas, švietimas, kultūra bei mokslas – jo protas, o piliečių kūrybiškas aktyvumas – jo širdis.

2016-06-04

Asociacija „Socialistinis Liaudies Frontas“

 SLF suvažiavimas