RU EN

Seminaras –minėjimas (Foto)

2014-06-01

1994 m. kovo 26 dieną Vilniuje anuometinės LDDP būstinėje B. Radvilaites gatvėje  įvyko steigiamasis Lietuvos socialistų partijos (LSP) suvažiavimas. 2009 metais gruodžio 19 diena LSP ir partija Frontas susijungė į vieną politinį derinį – SOCIALISTINĮ LIAUDIES FRONTĄ.

Socialistinio judėjimo nepriklausomoje Lietuvoje 20-čio proga Socialistinis Liaudies Frontas surengė seminarą-minėjimą - „LSP – 20“. Renginys vyko 2014 m. kovo 29 d., Vilniuje, Nepriklausomo žmogaus teisių centro patalpose.

                              Seminaro minėjimo   programa

1.Seminaro - minėjimo atidarymas.
A. Paleckis, SLF pirmininkas

2.Lietuvos socialistų partijos  ištakos ir veikla.
M. Bugakovas, SLF pirmininko pavaduotojas.

3.Bendra dalyvių diskusija.
 
P1010024_640_480                                                   

  LSP steigiamasis suvažiavimas

Renginio pradžioje susirinkusieji paminėjo ir pagerbė tylos minute per 20 metų  laikotarpį pasitraukusius iš gyvenimo žymius socialistus: Joną Sakalauską, Antaną Bulotą, Eugeniją Dailydienę, Simą Gylį, Poliną Sventickają, Vladislovą Štuikį, Albiną Albertyną, Otoną Petruškevičių, Peisachą  Freidgeimą, Juozą Vizbarą, Vincą Mickevičių, formaliai nebuvusių Lietuvos Socialistų partijos nariais bet ženkliai prisidėjusių prie jos veiklos – akademiką Antaną Budvytį, rašytoja Vytautą Petkevičių, ekonomistą Julių Veselka bei kitus didelių ir mažų Lietuvos miestų ir miestelių ir kaimo socialistus, kurie nuo pirmųjų partijos gyvavimo dienų nenuilstamai gynė ir skleidė socialistinę mintį.

Į minėjimą – seminarą buvo pakviesti visi buvusieji LSP pirmininkai bei socialistų steigiamojo suvažiavimo dalyviai, socialistinio judėjimo veteranai ir socialistinės minties skleidėjai. Renginyje kalbėjo LSP pirmininkai A. Vysockas ir M. Stakvilevičius, LSP steigiamojo suvažiavimo dalyvė iš Pakruojo M. Šiurnienė, steigiamojo suvažiavimo dalyvis, sociologas R. Muksinovas, buvęs kairiosios minties savaitraščio ‚Opozicija“  redaktorius P. Lapeikis, buvęs žurnalo „Gairės“ redaktorius ir  leidyklos „Politika“ direktorius P. Masilionis,  SLF pirmininkas A. Paleckis bei kiti  svečiai.

Įžanginiame M. Bugakovo pranešime ir dalyvių diskusijoje buvo kalbama apie tai, kad Socialistų partija - tai visu pirma buvo  ideologinė partija. Dabartinis pasaulis perpildytas įvairių teorijų, koncepcijų, idėjų. Jos pateikiamos per visas žiniasklaidos priemones ir faktiškai realybę mes vertiname taip, kaip ji mums pristatoma. Informacija valdo pasaulį. Dažnai, deja, ji pateikiama taip, kad jos gausoje paskandinami gyvenimiški, esminiai dalykai. Žmonės net nesusimąsto apie alternatyvios egzistencijos galimybę.

Būtent tokią alternatyvą ir pristato socialistinė ideologija ir socialistes pakraipos partija. Tegul iš visų laikraščių puslapių, iš visų radijo ir telekanalų mums kalamas į galvą vienas teiginys, atseit, visuomenės nepakeisi, reikia prisitaikyti prie gyvenimiškų vartotojiškų standartų, bet socialistai žino: reikia ir galima pakeisti tokią visuomeninę sistemą, kuri veda į visuomenė  degradavimą ir žmogaus nužmogėjimą.

Būtent socializmo idėja formuoja kritišką požiūrį į dabartinę santvarką, būtent socializmas susieja į vieną visumą žmogų ir visuomenę, akcentuoja socialinių problemų svarbą žmogaus vystymuisi. Socializmo idėja egzistuoja būtent todėl, kad ji pagrįstai teigia: žmogus turi gyventi žmogiškai, o ne taip, kaip reikalauja pridedamosios vertės dėsnis.

Tik vadovaujantis socialistine idėja, žmogus sugeba kritiškai pažvelgti į visą šį propagandinį balaganą, į dabartinį pasaulį ir į dabartinę visuomenę. Marksistiškai mąstantis žmogus sugeba įžvelgti visuomenės ir žmogaus tarpusavio ryšį ir suvokti, kad  asmeninės individo problemos apsprendžiamos ne tik jo paties egzistencinėmis savybėmis, bet, visų pirma, jį supančios socialinės aplinkos ypatumais.

SLF infocentras

LSP-20-5_640_480

LSP-20-6_640_480

LSP-20-4_640_480

LSP-20-3_640_480

LSP-20-1_640_480

LSP-20-2_640_480