RU EN

Patriotinei akcijai trukdė konservatnikai

2017-01-17

Sausio 16 d. Vilniuje prie LR Seimo vyko tradicinė akcija ,,Už taiką ir teisingumą“. Ši akcija skirta paminėti 2009 m. sausio 16 d. įvykusį kruviną susidorojimą su darbo žmonių demonstracija. Tuomet prie Seimo susirinko keli tūkstančiai žmonių, kurie protestavo prieš skurdinimą ir mokesčių kėlimą. Atvykę specialios paskirties daliniai šaudė į žmones guminėmis kulkomis, paleido ašarines dujas. Virš trisdešimt žmonių buvo sužeista. Šį kartą, greta Lietuvoje paplitusių masinių žmogaus teisių pažeidimų bei plintančio skurdo, pilietiniame renginyje buvo minimi ir tokie grėsmingi procesai-kaip ginklų pirkimo vajus (iš šalies biudžeto šimtai milijonų eurų iššvaistoma ginklų pirkimui) ir į Lietuvą neteisėtai įvedami JAV ir Vokietijos kariniai daliniai (paminamas LR Konstitucijos 137 straipsnis, kuris draudžia į Lietuvą įvesti užsienio karinius dalinius).

Akcijoje pasisakė Socialistinio Liaudies fronto atstovai G. Grabauskas, Ž.Razminas ir H.Juodiška, Kovotojų už Lietuvą sąjungos pirmininkas V. Šustauskas, šiaulietė visuomenininkė, Motinų klubo vadovė B. Dilpšienė, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas, docentas E. Satkevičius, visuomenininkė D.Strakauskienė. Jie savo kalbose pabrėžė, kad Lietuva tėra butaforinė valstybė, kurioje klesti žmogaus teisių pažeidimai, politinės represijos, itin didelę grėsmę kelia karo kurstymas ir neteisėtas užsienio šalių kariuomenės įvedimas į Lietuvą. Šliaužianti okupacija, Lietuvos vertimas taip vadinama ,,pafrontės zona“ ir žmonių skurdinimas skatina didžiulę emigracijos bangą. Seimo atstovams įteiktas ir peticijos tekstas. ,,STOP NATO“, ,,Seimas dirbs daugumai žmonių ? ar tik elitui?“-šių plakatų tekstai atspindėjo patriotinės akcijos dalyvių poziciją.

Ši pilietinei akcijai buvo smarkiai trukdoma. Akcijai gautas savivaldybės leidimas, tai taiki akcija, bet atsirado veikėjų, kurie  rengė provokacijas, matyt tikėjosi sukelti masines riaušes. Trukdyti atvyko gausus būrys ekstremistų: tai jungtinės pajėgos- ir fanatiški konservatoriai, ir šaulių sąjungos nariai, bei neofašistinės organizacijos ,,Žalio velnio brolija“ nariai. Jiems vadovavo gan ,,žymūs“ veikėjai-Seimo nariai P. Saudargas ir I. Šimonytė, vienas iš Šaulių sąjungos vadeivų, aktyvus Ukrainos ,,Pravyj sektor“ rėmėjas H. Daublys, buvęs saugumietis, jau pastovus patriotinių akcijų trukdytojas I. Melianas. Su NATO, JAV, Ukrainos ir Vokietijos vėliavomis atvykę veikėjai šaukė, švilpė, net drįso patriotinio renginio dalyvius, tarp kurių buvo visa eilė žmonių, 1991 metais gynusių parlamentą, vadinti ,,Lietuvos priešais“.

Surengę nesankcionuotą akciją, jie labai džiaugėsi savo barbariškais veiksmais ir dar šaukė-,,Mes už Ameriką“, Už vokiečių armiją“, net skandavo apie amerikiečių tankus -,,Abrams, Abrams“. Įdomu kaip šią jų akciją įvertins oficialioji valdžia, bet tokių veikėjų veiksmai, kai jie garbina šliaužiančią okupaciją, net į renginį ateina su Vokietijos, JAV vėliavomis, drįsta grasinti žmonėms, kurie savo laiku gynė parlamentą, yra apgailėtinas reiškinys. Tai provokacija prieš Lietuvą. Po renginio buvo sulaikyti ir uždaryti už grotų keli Rusijos žurnalistai-J. Rešetnevas ir du jo kolegos, kurie rengė reportažą. Po kelių valandų jie buvo paleisti. Tačiau kai policija nesuėmė nei vieno provokatoriaus, o sulaikė tik taikius Rusijos žurnalistus, rodo, jog Lietuvoje ir toliau vyksta pastovūs žmogaus teisių pažeidimai.

Giedrius Grabauskas

***

Pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą“ organizatorių ir dalyvių peticija

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Mes, sausio 16 d. Vilniuje vykusios pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą“, organizatoriai ir dalyviai, teigiame: Norime gyventi taikioje šalyje. Kol kas Lietuvoje turime tik teorines galimybes gyventi taikiai ir laimingai. Nes mūsų krašte įsigalėję korumpuoti klanai per 27 metus nuskurdino Lietuvą, faktiškai įvyko luominės visuomenės susiformavimas, suvešėjo korupcija ir neteisingumas. Dėl to virš pusantro milijono žmonių išvyko į Vakarus, daugeliu atvejų jie buvo priversti trauktis iš Lietuvos dėl skurdo ir neteisingumo apraiškų. Vyksta ir piliečių persekiojimai bei represijos jų atžvilgiu. Vienas iš ryškių represijų pavyzdžių-2009 m. sausio 16 d. prie LR Seimo specialieji daliniai šaudė į demonstracijos dalyvius guminėmis kulkomis , virš trisdešimt žmonių sužeista. Pastaruoju metu keliamos baudžiamosios bylos dėl straipsnių publikavimo ir taikių proklamacijų. Kai kurie procesai itin grėsmingi: Į Lietuvą neteisėtai įvesti JAV, Lenkijos, Vokietijos kariniai daliniai.   Dažnai postringaujama, kad neva Lietuvai gresia okupacija. Tačiau okupacija jau vyksta-tai šliaužianti, klastinga okupacija, Lietuva jau tarsi pereinamas kiemas, po kurį vaikšto įvairių užsienio šalių kareiviai, važinėja jų tankai bei šarvuočiai.   Didelės LR biudžeto lėšos skiriamos ginklų pirkimui, ir tuo pačiu teigiama, jog nėra lėšų pensijų ir atlyginimų kėlimui, nemokamo aukštojo mokslo sistemos atkūrimui, kultūros sferai, sporto rėmimui.   Mes už tai, kad piliečiai galėtų gyventi savo šalyje, o dėl sunkių gyvenimo sąlygų nebūtų priversti vykti į Vakarus. Pasisakome už žodžio laisvę, prieš visuomenininkų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų persekiojimus, prieš darbo žmonių teisių pažeidimus.     Pasisakome prieš neteisėtą (pažeidžiant LR Konstitucijos 137 straipsnį) užsienio karinių pajėgų įvedimą į Lietuvą. Prieš naują Darbo kodeksą ir darbo žmonių skurdinimą bei jų išvarymą į Vakarus.  

Reikalaujame:

-Imtis priemonių Lietuvoje paplitusiems žmogaus teisių pažeidimams pažaboti, ir grėsmingų reiškinių-žodžio laisvės bei informacijos ribojimui užkardyti. Plintančios politinės represijos rodo, kad Lietuvoje įsigali antidemokratinės tendencijos. Imtis priemonių atkurti socialinį teisingumą, pažaboti plintantį skurdą. Lito uždraudimas ir euro įvedimas tai faktiškai ekonominė diversija. Reikalaujame atkurti nacionalinės valiutą –litą. Žymiai kylant kainoms, daugumos žmonių pajamos kyla labai mažai arba išvis nekyla, tai sąlygoja skurdo plitimą bei žmonių pasitraukimą į Vakarus. Imtis iniciatyvų dėl taikos proceso Baltijos regione vystymo, ir iniciatyvų dėl konkrečių ekonominių ir kultūrinių projektų, kurie padėtų vystyti dialogą su visais kaimyniniais kraštais, vykdymo. Reikalaujame pradėti išstojimo iš NATO procesą. Ir jei skaitote save Lietuvos valdžios atstovais, vadovautis LR Konstitucijos 137 straipsniu, kuris draudžia užsienio šalių kariškių įvedimą į mūsų šalį ir imtis priemonių neteisėtai į Lietuvą įvestų užsienio šalių (JAV, Vokietijos ir kt. užsienio valstybių) karinių dalinių pašalinimui iš mūsų krašto teritorijos

2017-01-16

Pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą“ dalyviai

Akcija-16-2017-1_640x480

Akcija-16-2017-2_640x480