RU EN

Pakilkim, žmonės pavergtieji!

2015-06-14

Socialistinio Liaudies Fronto kreipimasis

Prieš 75 metus, 1940 metų vidurnaktį iš birželio 15-os į 16-ąją  Lietuvos Respublikos prezidentas A. Smetona perbridęs upelį prie Kybartų pabėgo iš Lietuvos. Tokiu būdu žlugo profašistinis Smetonos režimas, keliolika metų vykdęs masines politines represijas, įsteigęs konclagerius ir Europoje pirmas dujų kameras (nuo pat Smetonos režimo įsigalėjimo pradžios prasidėjo politinių oponentų žudymai ir įkalinimai-1926 metų gruodžio pabaigoje nužudyti keturi LKP lyderiai, daugybė LKP narių, komjaunuolių, socialdemokratų buvo įkalinti kalėjimuose ir 1927 metų pradžioje įkurtoje Varnių koncentracijos stovykloje).

Be to, šis režimas vykdė darbo žmonių skurdinimo politiką ir rėmė siauras privilegijuotas išnaudotojų grupes. 1938 m. „smetoniškoje“ Lietuvos konstitucijoje galutinai įtvirtintas autoritarinis valstybės pobūdis. Autoritarizmo stiprinimas buvo teisinamas kaip tautos vienijimas, siekiant atsispirti priešiškoms vidaus ir išorės jėgoms.

Panašaus pobūdžio tendencijas stebime ir šiandieninėje Lietuvoje. Mūsų krašte vėl įsigalėjo išnaudotojų klasės, judama autokratinio režimo link, vėl galvas pakėlė fašistiniai elementai, vykdomi masiniai kitaminčių, opozicijos aktyvistų persekiojimai, ribojama žodžio laisvė, o darbo žmonės išvaromi į Vakarus. Pasinaudodama jos pačios sukelta militaristine psichoze visuomenėje, Lietuvos valdžia bando prastumti darbo santykius liberalizuojančias įstatymines pataisas, kurios drastiškai pablogins samdomojo darbo žmonių padėtį ir sugražins ją į pradinio kapitalo kaupimo laikus.

Socialistinis Liaudies frontas (SLF) ir kitos pažangios visuomeninės politinės jėgos pasisako už:

•Taiką, nes karinės isterijos kurstymas bei didžiulės išlaidos ginklų pirkimui ne padeda, o trukdo Lietuvai ir jos darbo žmonėms. Lietuva turi visas galimybes taikiai sugyventi su kaimyniniais kraštais, o galimų regioninių konfliktų atveju-nekurstyti įtampos, o priešingai-būti taikos derybų tarpininkais. Taikos ir tautų draugystės kelias gali padėti Lietuvai tapti klestinčia gerovės valstybe.

•Tiesą, nes istorijos falsifikavimas bei ksenofobijos (ypač rusofobijos, antisocializmo ir antisemitizmo) kurstymas kenkia stabilumui visuomenėje ir kursto nesutarimus. Lietuvoje per dvidešimt penkerius metus nuo 1990 metų sukurtas ištisas nacistinių nusikaltėlių kultas, daug Lietuvos miestų ir miestelių gatvių, aikščių, mokyklų pavadinta nacistinių budelių vardais.

•Teisingumą, nes darbo žmonių skurdinimas ir biurokratinės sistemos sustabarėjimas, šioje sistemoje paplitusios korupcijos apraiškos labai pakenkė Lietuvai, faktiškai vyksta valstybės erozija. Dabartinės santvarkos – tipiško finansinio-monopolinio kapitalizmo įsigalėjimas naudingas tik siauroms išnaudotojų kastoms: bankininkams, kapitalistams ir korumpuotiems politikams, bet ši santvarka nepalanki daugumai piliečių – darbo žmonėms, nes jie skurdinami ir pažeidžiamos jų pilietinės teisės.

Mes pasisakome už kasmetinį pajamų indeksavimą, už smulkaus bei vidutinio vietinio verslo skatinimą, už darbo žmonių teisių įtvirtinimą, o valdymo sferoje – už konkrečias priemones, kurios įveda visuomenės kontrolės mechanizmus – renkamus vietos seniūnus, už tarėjų institucijos įvedimą teismuose ir kitas būtinas reformas.

Socialistinis Liaudies Frontas

Kontaktiniai telefonai:

SLF pirmininkas Edikas Jagelavičius – 8674 33031
SLF pirmininko pavaduotojas Giedrius Grabauskas – 8606 33268
SLF pirmininko pavaduotojas Jonas Kovalskis – 8614 81529