RU EN

Lietuvos spaudos publikacijų iškarpos apie Lietuvą prieš 50 metų - 1963 metais

2013-03-25

1963 metų kovo mėn.

Kovo 17 d. Lietuva išrinko savo naująją Aukščiausiąją Tarybą. Rinkimuose dalyvavo 1.865.115 rinkėjų, turinčių balsavimo teisę. Prieš kandidatus balsavo 1.180 žmonių. Išrinkta 290 deputatų. Tarp jų 33,1% sudaro moterys, daugiau kaip 54% – darbininkai ir valstiečiai, 84% deputatų išrinkta pirmąkart. Nepartiniai sudarė 39% visų deputatų. Deputatų tautinė sudėtis atitinka Lietuvos tautinę sudėtį. Tarp liaudies išrinktųjų – garsūs Lietuvos žmonės: rašytojai, dailininkai ir muzikantai, gamybos pirmūnai. Deputatais tapo poetas A. Venclova ir rašytojas J. Baltušis, Vilniaus valstybinio universiteto rektorius J. Kubilius, Dailininkų sąjungos pirmininkas I. Kuzmickas, Kompozitorių sąjungos pirmininkas E. Balsys. 58% deputatų dirba tiesiogiai gamyboje, jų tarpe – 59 darbininkai ir 98 kolūkiečiai. 

* * * 

Klaipėdą aplankė didelė žvejybos uostų vadovų grupė iš Rygos, Murmansko, Leningrado, Vladivostoko, Nachodkos, Juodosios, Azovo bei Kaspijos jūrų uostų. Jie domėjosi klaipėdiečių patirtimi organizuojant žvejybinių laivų apdirbimą. 

* * * 

Nuostabią dovaną gavo Kauno miesto meno mėgėjai. Jiems yra atidaryta nauja Valstybinės filharmonijos Kauno filialo 600 vietų koncertų salė. Naujoje salėje įvyko pirmasis estradinės muzikos koncertas. 

* * * 

Kauno J. Janonio popieriaus fabrike įrengta nauja popieriaus gaminimo mašina. Šiais metais agregatas pagamins papildomai 5-6 tūkstančius spalvoto, vyniojamojo ir kito popieriaus. Pažymėsime, kad Kauno popieriuje spausdinami patys populiariausi TSRS leidiniai – būtent, Didžioji tarybine enciklopedija. 

* * * 

Raudondvaryje baigtas statyti pirmasis respublikoje cechas pašariniam biomicinui gaminti. Jame įrengta pati naujausia aparatūra, duodanti galimybę automatizuoti gamybinius procesus. Iki metų pabaigos ūkiai gaus 700 tonų šio svarbaus preparato. 

* * * 

Šiaulių televizorių gamykloje inžinieriui V. Gurskui vadovaujant surinktas pirmasis lietuviškas televizorius „Dubysa“. Visu greičiu vyksta paruošimas televizorių gamybai ir greitai jų bus išleidžiama šimtai tūkstančių per metus.

* * * 

Lietuvos aviagrupės specialiosios paskirties eskadrilėje baigta ruoštis pavasario ir lauko darbams – teks apdirbti 140 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų, o tai žymiai daugiau, negu pernai. Be mineralinių trąšų tręšimo ir žemės įkalkinimo, specialiosios paskirties aviacija apdirbdavo miško sodinimą, naikinant žmogui pavojingas erkes ir kitus kenkėjus.

* * * 

Kasmet prasiplėčia Utenos rajono medicininių įstaigų tinklas. Per pastaruosius keturis metus kaimo medicininių punktų skaičius išaugo beveik dvigubai, tiek pat išaugo ir lovų skaičius rajono ligoninėje. Kiekvienoje apylinkėje yra vienas arba ir du medcinos punktai, o pačiose didžiausiose Utenos rajono gyvenvietėse dirba 45 gydytojai ir 207 vidutinio personalo darbuotojai. O kažkada buržuazinėje Lietuvoje Utenos apskrityje, kurioje be to buvo Anykščių ir Molėtų rajonai, dirbdavo tik keturi „privatūs“ daktarai. 

Pagal laikraščių „Tiesa“, „Komjaunimo tiesa“, „Tarybų Lietuva“ informaciją parengė laikraštis „Obzor“ 

Link