RU EN

Kaune paminėtas Keturių komunarų žūties 90-metis

2016-12-28

Gruodžio 27 d. Kaune ivyko Keturių komunarų žūties 90-mečio minėjimas. Šis renginys vyko jau tradicinėje vietoje-Aukštujų Šančių kapinėse, kur palaidoti šie kovotojai už darbo žmonių teises-LKP lyderiai Karolis Požela, Kazys Giedrys, Juozas Greifenbergeris ir Rapolas Čarnas. Jie buvo suimti po 1926 m. gruodžio 17 d. įvykusio karinio perversmo ir po skubaus karo lauko teismo gruodžio 27 d. sušaudyti Kaune, prie VI forto. Minėjimą organizavo Socialistinis Liaudies Frontas (SLF), šią iniciatyvą palaikė ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Renginio pradžioje buvo padėtos gėlės ir vainikai prie kapo, po to skambėjo ,,Internacionalas”.

Minėjime buvo skaitomos eilės apie šiuos didvyrius, pasisakė SLF valdybos nariai Giedrius Grabauskas, Michailas Bugakovas, Kristoferis Voiška, SLF Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas Henrikas Juodiška. Jie savo kalbose pabrėžė, kad Keturi komunarai buvo tie ryžtingi kovotojai, kurių pavyzdys palaikė ir jų amžininkus, pratęsusius jų veiklą ir dabartinius kairiuosius, nusiteikusius aktyviai ginti darbo žmonių teises.

G. Grabauskas teigė: ,,1926m. gruodžio karinis perversmas panaikino ir tą ribotą demokratiją, kuri egzistavo Lietuvoje. Organizavus sąmokslą, kuriam vadovavo P. Plechavičius, S. Skorupskis ir kiti reakcingi karininkai bei nuvertus reformas vykdžiusį prezidentą K. Grinių, ir valdžią perėmus kariškiams bei jų paskelbtam prezidentui A. Smetonai, iškart prasidėjo masinės represijos. K.Požela, K. Giedrys, J. Greifenbergeris ir R. Čarnas buvo pirmosios profašistinio režimo aukos. O žvelgiant į dabartį, turime prisiminti istorines pamokas, ginti demokratines vertybes nuo reakcingų profašistinių jėgų“.

M. Bugakovas pabrėžė: ,,Keturi komunarai buvo aktyvūs darbo žmonių teisių gynėjai, revoliucionieriai, komunistai. Tai buvo prometėjiškos dvasios žmonės, kurių nepaliginsi su dabartiniais politikais – ištižėliais. Jie žengė į mirtį su aukštai iškelta galva. Jų nužudymas buvo akivaizdus ženklas, kad Lietuvoje įsigali atvira priespauda. Tuos keliolika Smetonos režimo metų Lietuvoje buvo uždraustos visos partijos, išskyrus tautininkus, visiškai apribota žodžio laisvė, vyko darbo žmonių skurdinimas“.

K. Voiška išreiškė tvirtą nuomonę, jog Keturių komunarų pavyzdys tiesiog įkvepia kovoti -,,K. Požela, K. Giedrys, J. Greifenbergeris ir R. Čarnas nuosekliai ir tvirtai kovojo už darbo klasės interesus. Jie vykdė V. Lenino liniją-iškovoti laisvę darbo žmonėms, išvaduoti juos iš kapitalistų priespaudos. Mes irgi kovojame už darbo žmonių teises, ir šių nužudytų LKP lyderių atminimas tiesiog palaiko mus šioje nelengvoje kovoje“.

H. Juodiška pabrėžė, jog ir dabarties Lietuvoje iš esmės vyksta darbo žmonių skurdinimas bei kai kurie grėsmingi procesai-štai nustatyta, kad mūsų krašte veikė slaptas JAV Centrinės žvalgybos valdybos kalėjimas. ,,Apie kokia demokratiją dar kalbama, jei Lietuvoje gali veikti užsienio šalių slaptųjų tarnybų įrengti slapti kalėjimai?“-tokį atvirą klausimą iškėlė H. Juodiška.

Buvo perskaitytas ir SLF pareiškimas ,,Dėl 1926 m. gruodį įvykusio karinio perversmo, po kurio Lietuvoje įsigalėjo profašistinis Smetonos režimas ir dabarties Lietuvoje įsigalinčių grėsmingų antidemokratinių tendencijų“.

Giedrius Grabauskas

Komunarai-2016_640x480