RU EN

Informacija apie visuomeninių organizacijų vykdomą S. Rakauskienės gynimą

2016-10-21

Spalio 20 d. Kaune prie apygardos teismo vyko pilietinė akcija ,,Laisvę S. Rakauskienei!“. Šiai akcijai rengti buvo gautas savivaldybės leidimas. Kadangi nuo 13 val. turėjo vykti Skaistos Rakauskienės apeliacijos svarstymas, prieš šį svarbų posėdį, nuo 12 valandos ir vyko pilietinė akcija. Ją organizavo Socialistinis Liaudies Frontas (SLF), Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, judėjimas ,,Vytis“.

.Įvairiose žiniasklaidos priemonėse šių metų eigoje jau eilę kartų rašyta apie teisėsaugos veteranės S.Rakauskienės persekiojimus. Ji jau devynis mėnesius laikoma už grotų dėl to, jog aktyviai kovojo prieš narkotikų gamybą ir prekybą.

Akcijoje ,,Laisvę S.Rakauskienei“ pasisakę SLF pirmininko pavaduotojas Giedrius Grabauskas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas Henrikas Juodiška, žurnalistas iš Klaipėdos Zenonas Volkovas-Lapinskas, visuomenininkai Lina Helstein ir Vincas Jokimas bei dar keli aktyvūs piliečiai savo kalbose reikalavo paleisti S.Rakauskienę iš griežto režimo psichiatrijos įstaigos, kur ji laikoma jau devynis mėnesius.

Be to, jie pabrėžė, kad Lietuvoje vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai, tame tarpe ir politiniai persekiojimai-baudžiamosios bylos visuomenininkų V. Lekstučio, Ž. Razmino, O.Titorenko atžvilgiu, teisme svarstoma ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininko D.Šulco ir aktyvių šios organizacijos narių R.Plungės bei N. Plungienės byla, po teismus tampomas ir kaunietis visuomenininkas V. Jokimas.

,,Apie kokią teisinę valstybę dar kalbama? Lietuva –tai policinė-prokurorinė valstybė, kur įtakingų valdžios veikėjų žodis viršesnis ir už įstatymus, ir už Konstituciją“-teigė kaunietis H. Juodiška.

Po akcijos aktyvūs piliečiai rinkosi į teismo posėdį. Čia ir prasidėjo įdomūs įvykiai. Visi piliečiai suėjo į salę 12 val. 58 min. O 13 val. teisėjų kolegija neatėjo, tik itin aktyviai ėmė veikti sekretorė, kuri įsakmiai pareikalavo išeiti iš teismo salės. Piliečiai pagristai atsisakė išeiti, nes tik teisėjai turi teisę pranešti apie posėdžio atvirumo lygį. Tada sekretorė iškvietė policiją, į salę atėjo du pareigūnai. Tačiau ir tada piliečiai iš salės neišėjo.

Galų gale 13 val. 10 min. prisistatė teisėjos R.Gečaitės vadovaujama trijų teisėjų kolegija. Ji paskelbė nutartį, jog teismo posėdis bus slaptas, tada piliečiai iš sales išėjo ir laukė teismo verdikto už durų. Duris saugojo net keturi policijos pareigūnai. Teismo salėje liko tik teisėjų kolegija, prokuroras ir S.Rakauskienės advokatas R. Strončikas.

Po gan ilgo svarstymo, kuris truko iki 14 val. 50 min., buvo paskelbta, jog teismo sprendimas bus skelbiamas tik lapkričio 22 d. Įvairių visuomenininių organizacijų atstovai jau paliko teismo pastatą.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad netoli teismo Kauno centre keli civiliais rūbais vilkintys vienos slaptosios tarnybos pareigūnai suėmė visuomenininką V.Jokimą, kuris keliavo iš akcijos ir teismo posėdžio.

SLF Infocentras

***                                           

         LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

Kauno apygardos teismo                                                2016-10-20 Nr. P16/10 - 06

Pirmininkui N. Meilučiui

LR Teisingumo ministrui J.Bernatoniui

PAREIŠKIMAS

DĖL S. RAKAUSKIENĖS PERSEKIOJIMO IR JOS PILIETINIŲ-ŽMOGAUS TEISIŲ BEI LAISVIŲ PAŽEIDINĖJIMO

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija ginanti žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo saugomą) interesą – Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga ir kitos visuomeninės organizacijos, pilietiški visuomenės nariai, dalyvavę pilietiniame mitinge ,, Laisvę S. Rakauskienei” šiuo Pareiškimu, atsakingai pareiškiame:

Lietuvos Respublikos pilietė Skaista Rakauskienė nuo 2016 m. sausio 19 d. yra laikoma griežto režimo psichiatrijos įstaigose - nuo sausio 19 iki kovo 3 d. Utenos teisminės psichiatrijos ekspertiniame skyriuje, o nuo kovo 3 d. iki šiol - Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis. S. Rakauskienė nėra įvykdžiusi smurtinių ar pavojingų finansinių nusikaltimų, ji tik įtariama galimu nesunkaus nusikaltimo padarymu (galimai melagingu policijos iškvietimu). Kaimynystėje pastebėjusi galimus narkotikų gamybos atvejus, ji kreipėsi į policiją, pareigūnai narkotikų nerado. Tada buvo pradėtas tyrimas pačios S. Rakauskienės atžvilgiu.

Šis tyrimas pagal LR BK 236 str. 1 dalį vykdytas ilgai, nors tai nesunkus nusikaltimas, ir kyla abejonių, kodėl po ilgo tyrimo byla nenutraukta arba neperduota teismui, o S.Rakauskienė izoliuota ir neteisiama, ji laikoma už grotų psichiatrijos   klinikoje vengiant atviro teismo proceso. Net teisme įrodžius piliečio kaltę, už šį nusikaltimą taikomos baudos, tik retais atvejais-iki kelių mėnesių įkalinimo. Tuo tarpu S.Rakauskienė už grotų randasi jau devynis mėnesius. Itin svarbi aplinkybė-pagal teismų sprendimus jau baigėsi S.Rakauskienės sankcionuoto sulaikymo terminas, tad jos prievartinis laikymas už grotų yra neteisėtas.

Pažymėtina, jog Skaistos Rakauskienės atžvilgiu vykdoma teisiniu požiūriu itin abejotini veiksmai, pažeidžiantys jos pilietines – Žmogaus teises bei laisves: - štai balandžio 7 d. svarstant jos apeliaciją Kauno apygardos teisme, prokuroras trukdė į posėdį atėjusiems žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams, birželio 2 d. ir birželio 6 d. vyko slapti Kauno apylinkės teismo posėdžiai, apie kuriuos pati S. Rakauskienė net neinformuota, apie tai nežinojo nei jos teisinis atstovas, visuomenės atstovai-taigi vyko įslaptintas procesas, pažeidžiant Tarptautinės teisės nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus.

Liepos 5 d. Kauno apygardos teisme vyko apeliacijos svarstymas, ir atėję žurnalistai bei visuomeninių organizacijų atstovai buvo pašalinti iš salės. Sprendimo jie turėjo laukti už uždarų durų. Tai įvyko ir kitame apeliacijos svarstyme rugsėjo 21 d. tame pačiame teisme. Be to, turime paminėti svarbius faktus-S.Rakauskienė yra teisėsaugos veteranė, ji teisėsaugos sistemoje dirbo 26 metus, už savo gerą darbą ne kartą gavusi įvairius apdovanojimus. Pažymėtina jog S. Rakauskienė eilę kartu argumentuotai kritikavo įvairius aukšto rango teisėsaugos pareigūnus dėl jų aplaidaus darbo. Ji visada buvo principinga Lietuvos pilietė, aktyvi, ginanti savo ir kitų piliečių teises. S. Rakauskienė jau ilgai randasi už grotų, smarkai prastėja jos sveikatos būklė-ji apako viena akimi, yra didelių problemų su širdimi.

Šie veiksmai S.Rakauskienės atžvilgu prieštarauja Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatoms; Lietuvos Respublikos Konstitucijai - Konstitucijos 21 straipsniui (Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis), 25 straipsniui (Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas), 29 straipsniui (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ar teikti jam privilegijų dėl jo rasės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu);

Šiuo Pareiškimu kreipiamės į Kauno apygardos teismo pirmininką N.Meilutį ir LR teisingumo ministrą J. Bernatonį ir prašome:

- Savo kompetencijos ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatytų įgaliojimų ribose tuoj pat Imtis visų priemonių tam, kad būtų nutrauktas pilietinių – Žmogaus teisių bei laisvių pažeidinėjamas S.Rakauskienės atžvilgiu: - S. Rakauskienė nedelsiant būtų paleista iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės sustiprinto stebėjimo skyriaus; S. Rakauskienės atžvilgiu būtų nutrauktas prievartinis izoliavimas psichiatrijos klinikoje, nutrauktas neteisėtas sveikatos trikdymas, nutrauktos grėsmės gyvybei;

- Imtis priemonių, kad būtų nustatytos aplinkybės ir priežastys, dėl kurių teisinėje demokratinėje Lietuvos valstybėje asmuo padaręs galimai administracinį (nesunkų baudžiamąjį) nusižengimą yra prievarta talpinamas į psichiatrijos kliniką, net 9 mėnesius tyčia pažeidinėjamos Žmogaus teisės bei laisvės; Žmogus yra žiauriai ir negailestingai kankinamas, rengiami uždari teismo posėdžiai; atsisakoma išklausyti Žmogų teisme (tyčia nesudaromos sąlygos atvykti į teismo posėdį); apie Žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus slepiama informacija?

Giedrius Grabauskas/Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas

Zenonas Volkovas-Lapinskas/,,Laisvo laikraščio“ žurnalistas

Donatas Šulcas/Lietuvos žmogaus stebėtojų sąjungos pirmininkas

Dalia Marija Gerulaitienė/psichoterapeutė

Virginijus Partaukas/visuomenininkas

Lina Helstein/visuomenininkė

Henrikas Juodiška /judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas

Vincas Jokimas/visuomenininkas