ĮSTATAI

 1. Bendrosios nuostatos

1.1 Socialistinis liaudies frontas (toliau asociacija) yra savarankiška visuomeninė  organizacija, Lietuvos Respublikos pilietinė asociacija, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus  bei vienijanti dorus, aktyvius Lietuvos Respublikos piliečius, savo darbu ir veikla siekiančius Lietuvos Respublikos gerovės.

1.2. Asociacija yra neatskiriama kairiojo tarptautinio judėjimo dalis. Ji aktyviai siekia socialinio teisingumo, tautų draugystės stiprinimo, kovoja už taikos išsaugojimą prieš išnaudojimą ir karo kurstymą, užsiima darbo žmonių teisių gynimu, palaiko ryšius su giminingomis tarptautinėmis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis. Asociacija koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja asociacijos narių interesams ir juos gina ar tenkina kitus viešuosius interesus.

1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.4. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.5. Asociacija turi antspaudą, savarankišką iždą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose bankuose.

 1. Asociacijos buveinės keitimo tvarka

2.1. Asociacijos valdyba susirinkusi į posėdį, balsavimo būdu – kai už pasiūlymą prabalsuoja daugiau kaip pusė susirinkusių posėdžio dalyvių, priima sprendimą dėl asociacijos buveinės keitimo.

 1. Asociacijos veiklos tikslai

3.1. Naujo socializmo sukūrimas Lietuvoje.

3.2. Solidarios visuomenės, kurios nariai padeda vieni kitiems, stiprinimas.

3.3. Ksenofobijos, militarizmo, neonacizmo ir kitų visuomenei pavojingų procesų pažabojimas.

3.4. Liaudies demokratijos principų bei tradicinių žmogiškųjų vertybių gynimas ir puoselėjimas.

3.5. Lietuvos neutraliteto siekis.

3.6. Savo veikloje asociacija vadovaujasi marksizmo teorija ir metodologija bei šiuolaikinių socialinių mokslų pasiekimais, teigiamais tarybinio socializmo pradais, civilizacijai naudingais kitų šalių pasiekimais, humaniškumo ir solidarumo principais.

3.7. Asociacijos programinės gairės yra plačiau ir smulkiau aprašytos atskirame dokumente.

3.8. Asociacija savo tikslus įgyvendina:

3.8.1. Bendraudama su kitomis Lietuvos bei kitų šalių visuomeninėmis ir politinėmis jėgomis, kurios turi panašius idėjinius principus: pasisako už taiką ir tautų draugystę, kovoja prieš išnaudojimą ir karo kurstymą, gina darbo žmonių teises.

3.8.2. Skleisdama idėjas ir aiškindama visuomenei savo principus,  leisdama spaudą bei kitokius leidinius, šviesdama visuomenę, rengdama konferencijas, seminarus ir kitokius renginius.

3.8.3. Rengdama viešas akcijas, viešas diskusijas, parašų rinkimo akcijas, kaupdama ir platindama analitinę medžiagą bei kitokią informaciją apie Lietuvoje ir užsienio kraštuose vykstančius procesus.

3.8.4. Gindama visais teisėtais būdais savo skyrių ir savo narių bei rėmėjų veiklą.

 1. Narystė asociacijoje

4.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, pripažįstantys SLF programines gaires ir įstatus, esantys vieno iš asociacijos skyrių nariais.

4.2. Priėmimo į asociaciją tvarka: asmuo, norintis stoti į asociaciją, užpildo asociacijos valdybos patvirtintos formos prašymą ir įteikia jį asociacijos skyriaus vadovui ar jo pavaduotojams pagal gyvenamąją vietą. Jei jo gyvenamoje vietovėje asociacijos skyriaus nėra, tuomet prašymas gali būti teikiamas kaimyniniam skyriui (skyriaus tarybai).

4.3. Skyriaus taryba, ne ilgiau kaip vieną mėnesį svarsto prašymą, priima sprendimą dėl narystės.

4.4. Tuo atveju, jei dėl narystės skyriaus taryba priima neigiamą sprendimą, toks sprendimas gali būti apskundžiamas asociacijos kontrolės ir etikos valdybos nariui.

4.5. Asociacijos narys, pateikęs motyvuotą prašymą, gali pereiti į kitą asociacijos skyrių. Apie tai jis raštu informuoja savo skyriaus tarybą, kuri reikiamus dokumentus perduoda naujojo skyriaus tarybai ir išbraukia jį iš savo skyriaus asociacijos narių sąrašo. Naujojo skyriaus taryba įtraukia prašymą pateikusį narį į savo skyriaus narių sąrašą.

4.6. Narystė asociacijoje gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu. Skyriaus tarybos ar asociacijos valdybos sprendime dėl narystės sustabdymo turi būti nurodyta arba laikotarpis, kuriam narystė sustabdoma, arba aplinkybės, kurioms esant narystė bus atkurta. Asociacijos valdybos sprendimas dėl narystės atstatymo arba nutraukimo gali būti apskųstas asociacijos suvažiavimui. Asociacijos suvažiavimo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

 1. Išstojimo iš asociacijos tvarka

5.1. Narys išstoja iš asociacijos apie tai raštu pranešęs savo skyriaus pirmininkui.

5.2. Narys laikomas išstojusiu iš asociacijos nuo momento, kai gaunamas pranešimas apie išstojimą.

 1. Pašalinimo iš asociacijos tvarka.

6.1. Skyriaus, kuriame narys registruotas, taryba arba kontrolės ir etikos valdybos nario teikimu asociacijos valdyba turi teisę motyvuotu sprendimu pašalinti iš asociacijos bet kurį narį arba sustabdyti jo narystę asociacijoje:

6.1.1. už elgesį ar agitaciją, nesuderinamą su asociacijos tikslais, asociacijos organų sprendimais, programinėmis gairėmis, šiurkščius įstatų pažeidimus;

6.1.2. už įstatymų ar drausmės pažeidimus, kuriais kenkiama ar gali būti pakenkta asociacijai.

6.2. Asociacijos narys turi teisę per 30 dienų apskųsti asociacijos valdybai skyriaus tarybos sprendimą pašalinti arba sustabdyti jo narystę asociacijoje. Sprendimo apskundimas nesustabdo skyriaus tarybos sprendimo galiojimo. Asociacijos valdybos sprendimas gali būti skundžiamas šių įstatų 4.6. punkte numatyta tvarka.

6.3. Asmuo, išstojęs iš asociacijos – po mėnesio, o pašalintas iš asociacijos – po metų, gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo į asociaciją bendra tvarka.

 1. Asociacijos narių teisės ir pareigos

7.1. Asociacijos nario teisės:

7.1.1. rinkti ir būti išrinktam į visus asociacijos organus;

7.1.2. teikti siūlymus ir gauti atsakymus iš visų asociacijos organų;

7.1.3. aktyviai reikšti ir pagrįstai bei argumentuotai ginti savo nuomonę iki sprendimo priėmimo daugumos balsais;

7.1.4. kreiptis į asociacijos organus dėl teisinės, moralinės ir kitokios paramos;

7.1.5. išstoti iš asociacijos;

7.1.6. sustabdyti savo narystę asociacijoje;

7.1.7. susipažinti su asociacijos bei jos organų priimtais dokumentais;

7.1.8. mokėti nustatytą asociacijos valdybos nario mokestį, ar savanorišką padidintą nario mokestį;

7.1.9. gauti informaciją apie asociacijos veiklą šių įstatų nustatyta tvarka.

7.2. Asociacijos nario pareigos:

7.2.1. ginti asociacijos nuostatas, gerą vardą ir principus;

7.2.2. dalyvauti asociacijos grupių veikloje, įskaitant susirinkimus, laikytis asociacijos įstatų, įgyvendinti jos programines gaires bei asociacijos organų sprendimus;

7.2.3. laikytis asociacijos programinių gairių ir asociacijos įstatų;

7.2.4. vykdyti asociacijos valdymo organų sprendimus;

7.2.5. būti tolerantišku asociacijos nariams, gerbti jų nuomonę, pažiūras, teises;

7.2.6. laiku mokėti nario mokestį, jeigu jį nustatė asociacijos valdyba;

67.2.7. rūpintis asociacijos narių skaičiaus augimu;

7.2.8. asociacijos organams nusprendus, atsiskaityti atitinkamai asociacijos institucijai dėl asociacijos pavedimo vykdymo.

 1. Asociacijos organizacinė struktūra

Teritoriniai asociacijos padaliniai yra asociacijos skyriai, kurie veikia šiuose įstatuose apibrėžtos kompetencijos ribose.

8.1. Asociacijos skyriai

8.1.1. Asociacijos skyriai yra asociacijos struktūriniai padaliniai. Asociacijos skyrių gali sudaryti ne mažiau kaip trys asociacijos nariai. Viename mieste ar rajone veikia tik vienas asociacijos skyrius. Sprendimą dėl asociacijos skyriaus įsteigimo bei jo veiklos nutraukimo priima asociacijos valdyba, gavusi skyriaus susirinkimo protokolą.  Vienas skyrius gali jungti kelis miestus ar rajonus. Kiekvienas skyrius turi pirmininką jo pavaduotojus, kurių gali būti vienas, du ar daugiau ir jie sudaro skyriaus tarybą. Pavaduotojų skaičius yra skyriaus vidaus kompetencijos reikalas.

8.1.2. Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus susirinkimas. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip du kartus per metus.

8.1.3. Skyriaus susirinkimas kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, nustato tarybos narių skaičių, renka tarybą. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininko pavaduotojų skaičių bei kompetenciją nustato ir keičia skyriaus pirmininkas.

8.1.4. Skyriaus susirinkimas siūlo kandidatus į asociacijos valdymo organus.

8.1.5. Jeigu skyriuje liko mažiau negu trys nariai, apie tokį narių sumažėjimą skyrius turi pranešti valdybai ir valdyba sprendžia ką daryti toliau. Neatsiradus trims nariams valdyba skyriaus veiklą nutraukia.

8.2. Asociacijos suvažiavimas

8.2.1. Aukščiausias asociacijos organas yra suvažiavimas. Jis turi visas visuotinio susirinkimo teises. Jį sukviečia asociacijos valdyba savo nuožiūra arba reikalaujant ne mažiau kaip pusei asociacijos skyrių. Delegatai renkami asociacijos skyriuose – vienas delegatas atstovauja 50 asociacijos narių. Asociacijos suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kas 2 (dvejus) metus. Sprendimai asociacijos suvažiavime priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsavimas yra atviras. Suvažiavimo procedūriniu sprendimu gali būti surengtas slaptas balsavimas dėl atskirų darbotvarkės klausimų.

8.2.2. Suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso:

8.2.2.1. asociacijos programinių gairių ir įstatų priėmimas, papildymas bei keitimas;

8.2.2.2. asociacijos įgyvendinimo strategijos nustatymas;

8.2.2.3. asociacijos valdymo organai, jų kompetencija, kolegialaus valdymo organo, narių skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialus valdymo organas sudaromas;

8.2.2.4. asociacijos pirmininko (esant reikalui ir pavaduotojų) ataskaitų išklausymas ir vertinimas;

8.2.2.5. nutarimų dėl asociacijos pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) priėmimas;

8.2.2.6. asociacijos suvažiavimo dalyvių teikimu renka 5 (penkis) asociacijos valdybos narius.

8.3. Asociacijos valdyba

8.3.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas.

8.3.2. Asociacijos valdybą sudaro 5 (penki) asociacijos valdybos nariai, kurie iš savo tarpo renka asociacijos valdybos pirmininką.

8.3.3. Asociacijos valdyba:

8.3.3.1. vadovauja asociacijos veiklai tarp suvažiavimų. Kiekvienam valdybos nariui gali būti priskirta konkreti asociacijos veiklos sritis.

8.3.3.2. pirmininko teikimu:

8.3.3.2.1. sudaro valdybos sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus;

8.3.3.2.2. tvirtina techninį sekretorių ir iždininką;

8.3.3.3. sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą;

8.3.3.4. Įkuria, naikina, analizuoja ir vertina asociacijos skyrių veiklą, išklauso jų informacijas ir ataskaitas, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Prireikus gali pasiūlyti surengti pirmalaikius skyriaus pirmininko rinkimus;

8.3.3.5. nustato stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką, patvirtindama, tai atskiru dokumentu.

8.3.3.6. nuolat informuoja skyrius apie atliktą darbą;

8.3.3.7. tvirtina asociacijos valdybos veiklos reglamentą;

8.3.3.8. gali įkurti komitetus, tvirtinti asociacijos komitetų pirmininkus ir komitetų darbo nuostatus;

8.3.3.9. priima sprendimus dėl asociacijos turto;

8.3.3.10. sprendžia kitus organizacinius klausimus.

8.3.3.11. atlieka asociacijos veiklos kontrolę. Pateikia visas reikalingas ataskaitas valstybinėms institucijoms.

 1. 3.3. 12. Pirmininkas atstovauja asociacijai Lietuvoje ir už jos ribų, vykdydamas asociacijos programą, suvažiavimo ir valdybos nutarimus, formuoja užduotis asociacijos skyriams, kontroliuoja jų vykdymą
 2. 3. 3. 13. Pirmininkas skiria pavedimus valdybos nariams bei kitiems asociacijos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą

8.3.3. 14. Pirmininkas teikia valdybai kontrolės ir etikos komisijos pirmininko kandidatūrą.

8.3.3. 15. Už savo, kaip pirmininko veiklą, reguliariai atsiskaito asociacijos valdybai ir suvažiavimui.

8.3.4. Asociacijos valdyba gali kooptuoti į savo sudėtį naujus narius vietoje dėl įvairių priežasčių negalinčių atlikti savo pareigas arba atsistatydinusių suvažiavimo išrinktų narių. Atnaujinta  valdybos sudėtis turi buti patvirtinta arba naujai išrinkta eiliniame asociacijos suvažiavime. Jeigu atsistatydina daugiau kaip pusė asociacijos valdybos narių, valdybos pirmininkas privalo nedelsiant sušaukti suvažiavimą.

 1. Asociacijos veiklos nuostatos

9.1. Asociacijos organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių su išimtimis, nurodytomis šiuose įstatuose. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvių balsais.

9.2. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvių skaičius. Dalyvių skaičius turi būti ne mažesnis negu reikalaujamas kvorumas.

9.3. Aukštesnių asociacijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems. Jei nutarimas nevykdomas, kontrolės ir etikos valdybos narys aiškinasi nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymą valdybai.

9.4. Renkant vienasmenius asociacijos ir skyrių valdymo organus, išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime esančių dalyvių balsų. Kai nė vienas kandidatas nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame ture daugiausia balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai surenka vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. Renkant kolegialius asociacijos, skyrių valdymo organus, išrinktais laikomi, pagal iš anksto nustatytą narių skaičių, kandidatai, surinkusieji daugiausia balsų. Jeigu keletas kandidatų surinko balsų vienodai, tai kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi, surinkę reikiamą balsų skaičių.

9.5. Visi asociacijos organai renkami 2 (dvejų) metų kadencijai.

9.6. Kai asociacijos pirmininkas, skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų , jo įgaliojimus asociacijos valdyba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

9.7. Asociacijos organai dirba pagal savo priimtus ir jų veiklą reglamentuojančius dokumentus.

9.8. Renkamas organas gali sustabdyti savo nario įgaliojimus arba patenkinti prašymą atsistatydinti iš pareigų šiame organe.

9.9. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka nustatoma atskiru dokumentu.

9.10. Su vieša informacija sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse įskaitant ir SLF interneto tinklalapį www.slfrontas.lt

 1. Asociacijos lėšos ir turtas

10.1. Asociacijos veikla gali būti finansuojama iš visų šaltinių, nurodytų asociacijų įstatyme.

10.2. Asociacijos turtą sudaro lėšos , vertybiniai popieriai, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įranga bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Asociacijos lėšas sudaro jos narių nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

10.3. Nario mokesčio dydis yra nustatomas asociacijos valdybos posėdyje. Nario mokestis mokamas kartą per mėnesį. Mažas pajamas gaunantys asociacijos nariai gali būti atleisti arba mokėti simbolinį mėnesinį mokestį.

10.4. Asociacijos nario mokestis mokamas asociacijos skyriuose ir pervedamas į asociacijos sąskaitą. Asociacijos narių mokesčių mokėjimas fiksuojamas pagal asociacijos valdybos patvirtintą formą.

10.5. Asociacija gali turėti nekilnojamąjį ir kitą turtą nuosavybės teise. Asociacijos skyriai nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoti , dovanoti, mainyti, įkeisti gali tik asociacijos valdybos nutarimu. Sprendimus dėl asociacijos turto priima valdyba.

10.6. Visos asociacijos lėšos skiriamos jos veiklai finansuoti, reikalingam inventoriui bei kitokiam turtui įsigyti. Asociacijos lėšos naudojamos pagal asociacijos valdybos patvirtintą sąmatą.

 1. Asociacijos simbolika

11.1. Asociacija gali turėti asociacijos valdybos patvirtintą simboliką –  vėliavą, ženkliuką bei himną.

 

 1. Asociacijos įstatų ir programinių gairių keitimo tvarka

12.1. Asociacijos įstatai ir programinės gairės keičiami suvažiavime 2/3 suvažiavimo dalyvių balsų dauguma.

 

 1. Asociacijos veiklos baigtis

13.1. Asociacija valdoma, pertvarkoma, pabaigiama (reorganizuojama ar likviduojama) suvažiavimo sprendimu, priimtu 2/3 suvažiavimo dalyvių balsų dauguma.

13.2. Vienu metu asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

13.3. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

13.4. Atliekami visi kiti veiksmai numatyti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.

Asociacijos „Socialistinis liaudies frontas“ įstatai priimti SLF partijos suvažiavime 2017 m. liepos 1 dieną.

Best Baltic Hotel, A. Mickevičiaus 28, Kaunas.

Print Friendly, PDF & Email