Atkuriamas Lietuvos Taikos gynimo komitetas

Dabarties Lietuvoje atvirai kurstoma karinė isterija ir vyksta ginklų pirkimo vajus. Be to, Lietuvoje  atgimsta fašizmas, atvirai kurstoma ksenofobija (ypač rusofobija ir antisemitizmas).  Tai kelia dideles grėsmes visuomenei. Be to, grėsmes kelia ir masiniai žmogaus teisių pažeidimas bei masinis šalies gyventojų išvarymas į Vakarus. Grupė piliečių ėmėsi iniciatyvos atkurti Lietuos taikos gynimo komitetą. Šis komitetas savo laiku aktyviai veikė (vienas iš daug nusipelniusių žmonių, kurie aktyviai dalyvavo komiteto veikloje-tai  1970-1980 m. ir 1985-1991 m. šiam komitetui vadovavęs rašytojas Juozas Baltušis).

Šio komiteto pagrindiniai tikslai—Lietuvos ateities koncepcijos įgyvendinimas- Lietuvos kaip neutralios šalies, taikos zonos formavimas. Antikarines pažiūras turinčių žmonių telkimas. Tautų draugystės atkūrimas ir įtvirtinimas.  Žmogaus  teisių gynimas ir Lietuvos išlikimo problemos sprendimas (idėjos ir veiksmai, kurie gali pažaboti grėsmingą masinės emigracijos bangą, kartais jau vadinama masiniu žmonių išvarymu į Vakarus). Istorinės atminties puoselėjimas, ksenofobijos užkardymas ir  antifašistinė veikla.

Šiuo tikslu įvairių pilietinių organizacijų atstovai, aktyvūs piliečiai susirinko gruodžio 16 d.  Vilniuje.  Pradžioje  vyko pilietinė konferencija ,,Tarybų valdžios kūrimas Lietuvoje 1918-1919 m.“ Buvo prisiminti istoriniai įvykiai- Tarybų valdžios  kūrimo Lietuvoje, kuris prasidėjo lygiai prieš  99 metus, kai V.Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujama revoliucinė vyriausybė paskelbė Manifestą-kreipimasį į Lietuvos žmones ir greitai po to ėmėsi praktinių žingsnių kurti tarybų valdžios struktūras provincijoje.

Šia tema Pasisakė Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas Giedrius Grabauskas ir Socfronto veteranai Algimantas Kazlauskas, Algirdas Janyšius. Po to savo poziciją pristatė

 svečiai iš užsienio- Rusijos komunistų partijos Kaliningrado srities pirmasis sekretorius Igoris Revinas ir  Estijos atstovas, mokslininkas bei žmogaus teisių gynėjas Sergejus Seredenko. A.Janyšius savo kalboje  teigė, jog tikrų budelių-tokių kaip P.Plechavičius, A.Slučka-Šarūnas, A.Starkus-Montė ir daugelio kitų jų bendrininkų garbinimas Lietuvoje-tai apgailėtinas reiškinys. Vyko diskusijos ir aptarimai.

 Po pertraukos prasidėjo Lietuvos Taikos gynimo komiteto atkūrimui skirta konferencija ,,Mes už taiką“. Giedrius Grabauskas pristatė pranešimą ,,Taikos kelias kaip stabilios Lietuvos ateities garantas“ ir pateikė  informacinį pranešimą ,,Paminklų patriotams ir kitų su šiais asmeninis susijusių objektų gynyba nuo neofašistų kėslų“. Edvardas Satkevičius savo pranešime ,,Lietuvos išlikimas kaip esminė problema. Kodėl maskuojamas masinis žmonių išvarymas į Vakarus?“ išdėstė daug konkrečių faktų kaip masinis žmonių išvarymas kenkia mūsų krašto ekonomikai ir kodėl įtakingos valdančios grupuotės vengia spręsti šią esminė problemą.

Igoris Revinas pabrėžė, jog tik taikos kelias gali užtikrinti stabilumą regione: ,,Gerai, jog šiais metais pradėjome tiesti draugystės tiltus tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos.  Kaimynai lankėsi pas mus vasaros pabaigoje, aptarėme bendras idėjas. O štai rudenį jau teko lankytis Kaune, buvo surengtas apskritas stalas-diskusija su vietos pilietinių organizacijų atstovais. Dalyvavome ir antifašistinėje akcijoje, Opšrūtų kaime pagerbėme prieš 70    metų nužudytus 33 vietos gyventojus –čia gyvenusius sentikius. Juos nužudė taip vadinami ,,miško broliai“. Bendradarbiavimą reikia tęsti, viskas prasideda nuo dialogo“. Sergejus Seredenko  teigė, jog greta klasikinių antikarinės ir antifašistinės veiklos formų reikia naudoti ir naujoviškas, netradicines priemones. Be to, jis pristatė naują leidinį ,,Baltijos kraštų ukrainizacija: politinių praktikų eksportas“(autoriai S.Seredenko, A.Starikovas ir O.Filonovas).  Žurnalistas Fikratas Salimovas pasidžiaugė jog jau vyksta Taikos gynimo komiteto atkūrimas. ,,Reikia vykdyti planingą veiklą, vykti į įvairius Lietuvos rajonus, vykdyti žmonių švietimą, visuomenei pateikti straipsnius antikarine tematika. Itin svarbu istorinės atminties puoselėjimas, konkrečių duomenų apie Holokaustą ir kitus nacistinius nusikaltimus rinkimas ir analizė“-pabrėžė F. Salimovas.

Pasisakė ir Algimantas Kazlauskas, Alfredas Kerikas, Olga Ūdrienė,  Jonas Bieliauskas, Henrikas Juodiška(jis pabrėžė, jog betvarkė ir klestinti korupcija –tai iš esmės karo kurstytojų tokių kaip L. Linkevičius, J.Olekas ir kitų jų bendrininkų veiklos kasdienybė. ,,Auksinių šaukštų skandalas parodė kas  lobsta iš ginklų ir reikmenų kariuomenei biznio“-teigė H. Juodiška).

Kalbėta ir apie Lietuvoje draudžiamas  knygas-R.Vanagaitės, V.Petkevičiaus, N.Starikovo, A.Diukovo, G. Sapožnikovos ir įvairių kitų autorių knygas. Šia tema pasisakė G. Grabauskas, A.Janyšius, E.Satkevičius, S.Seredenko.

Aptartos ir Lietuvos Taikos gynimo komiteto veiklos gairės. Pristatytas pareiškimas-kreipimasis į visuomenę dėl  komiteto atkūrimo (tekstą pridedame)

Igoris Filinas

Print Friendly, PDF & Email