RU EN

2015 metais Socialistinis Liaudies Frontas vykdė antikapitalistinius, antikarinius ir antifašistinius renginius

2015-12-30

Nuo šių metų pradžios Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) nariai ir rėmėjai organizavo įvairias pilietines akcijas bei kitokius renginius.

Sausio 16-ają SLF nariai ir rėmėjai dalyvavo akcijoje Kaune - vyko ,,Lito laidotuvių” ceremonija. Tai buvo taikus ir prasmingas renginys-per miestą nešamas karstas su litu, nešami ir vainikai, prie LR Banko Kauno filialo akcijos dalyviai išsakė savo nuomonę-kad lito atsisakymas kelia didelę grėsmė mūsų kraštui bei jo darbo žmonėms.

Vasario 4 dieną SLF nariai ir rėmėjai organizavo antikarinę pilietinę akciją prie JAV ambasados Vilniuje. Jie pasisakė prieš karus kurstančią NATO organizaciją ir šiame kariniame bloke dominuojančių JAV grobuoniškus žygius Irake bei kituose pasaulio kraštuose, JAV struktūrų aktyvų dalyvavimą kruviname perversme Kijeve 2014 m. vasarį, ir kitus nuožmius veiksmus- tame tarpe 2014 metais įvykdytą neteisėtą amerikiečių okupacinių pajėgų įvedimą į Lietuvą.

Vasario 15 dieną SLF nariai ir rėmėjai surengė Nepriklausomybės dienos minėjimą Kaune. Juos visaip puolė, žemino ir grasino apie 80 priešiškų žmonių minia-pagrinde iš Vilniaus autobusais atvežti neofašistai ir jaunieji konservatoriai.

Kovo 19 d. Lietuvoje įvykdytos masinės kratos 11 aktyvių visuomenininkų, žurnalistų ir antifašistų namuose. Tame tarpe kratos palietė ir SLF narius G. Grabauską bei K. Voišką. Taip pat kratos įvyko kai kurių vėliau metų eigoje į partiją įstojusių aktyvių piliečių būstuose. Kratų metu iš piliečių namų paimti kompiuteriai, telefonai, daug knygų, kasečių, laikraščių, įvairių dokumentų.

Gegužės 1 d. Vilniuje prie paminklo P.Cvirkai įvyko SLF organizuotas Tarptautinės darbo žmonių dienos minėjimas.

Gegužės 9 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse, vyko iškilmingas Pergalės dienos minėjimas. Šiame minėjime dalyvavo ir SLF delegacija, buvo padėtas ir vainikas nuo SLF-pagerbti žuvusiems tarybiniams kariams, kurie žuvo vaduojant Lietuvą nuo fašistinių okupantų.

Nuo birželio 13 d. įvairiose Lietuvos vietose pradėti platinti SLF proklamacijos tekstai ,,Pakilkim, žmonės pavergtieji”. Šioje proklamacijoje prisimenami istoriniai įvykiai-kaip prieš 75 metus žlugo profašistinis Smetonos režimas ir pradėjo kurtis darbo žmonių valdžia, Lietuvos piliečiai raginami telktis ir kovoti prieš dabartiniu metu mūsų krašte įsigalėjusius išnaudotojus, kurie žemina bei skurdina darbo žmones, vykdo masinę deportaciją į Vakarus (per 25 metus iš Lietuvos išvaryta jau pusantro milijono žmonių, faktiškai trečdalis šalies gyventojų).

Birželio 20 d. Kėdainiuose įvyko konferencija ,,Nuo profašistinio Smetonos iki atgimstančio XXI amžiaus fašizmo grėsmių”. Ją organizavo SLF, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga bei Istorinių ir socialinių tyrimų centras ,,Lita”. Konferencijoje prisiminti istoriniai įvykiai-profašistinio Smetonos režimo žlugimas, prieš šį režimą aktyviai kovoję LKP nariai, pažangiosios inteligentijos atstovai. Nemažai dėmesio skirta ir atgimstančio fašizmo grėsmėms, aptartas vėl plintantis išnaudojimas, didžiulės emigracijos grėsmės, masiniai žmogaus teisių pažeidimai.

Rugpjūčio 24 d. įvyko SLF piketas prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniuje ,,Kodėl VRM sistemos darbuotojai prisideda prie politinių represijų vykdymo?”.

O rugsėjo 6 dieną keli kauniečiai SLF nariai ir rėmėjai vyko į Ukmergę dalyvauti antifašistiniuose renginiuose, ten jie padėjo satyrinį vainiką prie nacistinio budelio Juozo Krikštaponio paminklo, perskaitė LR Istorijos instituto pažymą, kad J. Krikštaponis tikrai dalyvavo masinėse taikių žmonių žudynėse, buvo skaitomos ir 2014m.liepos mėnesį mirusio poeto antifašisto Aleksandro Boso eilės. Tada antifašistai pasuko į kitą akciją-Pivonijos šile prie Ukmergės vykusį nacizmo aukų minėjimą, bet greitai jų automobilį sulaikė policija. Antifašistai buvo neteisėtai suimti, laikomi kelias valandas policijos patalpose, fotografuojami, vykdyta smulki jų automobilio krata.

Rugsėjo 10 d. Vilniuje SLF nariai dalyvavo dviejose akcijose prie LR Seimo, reikalavo darbo žmonių socialinių garantijų užtikrinimo, pasisakė už Lietuvos pasitraukimą iš karus kurstančio NATO bloko.

Spalio 27 d. SLF nariai ir rėmėjai surengė akciją prie Rusijos ambasados Vilniuje. Jie stovėjo su plakatais ir B. Asado portretu, palaikė Rusijos kariuomenės veiksmus Sirijoje, ten įvedant tvarką, kovojant su ,,Islamo valstybės” teroristais.

Lapkričio 14 d. Šiauliuose įvyko SLF ir dar kelių pilietinių organizacijų inicijuotas mitingas ,,Priverstinei imigracijai NE, Darbo žmonių teisėms TAIP”. Mitingo dalyviai pasmerkė parsidavusio elito veiksmus, vykdant darbo žmonių skurdinimą, masinius žmogaus teisių pažeidimus, vykdant istorijos klastojimus bei nacistinių nusikaltėlių: J. Noreikos-generolo Vėtros, A. Baltūsio-Žvejo, J. Krikštaponio, A. Starkaus-Montės, J.Barzdos-Klevo bei kitų jų bendrininkų garbinimą. Pasisakyta ir už LR Konstitucijos laikymasį- turi būti gerbiama žodžio laisvė, iš Lietuvos turi būti išvesti užsienio šalių okupacinės kariuomenės daliniai.

Gruodžio 1 d. SLF organizavo piketą prie Turkijos ambasados Vilniuje -,,Taikai-TAIP. Karo kurstymui ir armėnų genocide neigimui-NE”. Akcijoje pasisakė SLF pirmininko pavaduotojai G. Grabauskas ir J. Kovalskis, SLF jaunimo atstovas K. Voiška, buvo perskaitytas ir SLF viešas pareiškimas, kuriame pasisakoma už taiką, smerkiami agresyvūs Turkijos veiksmai, numušant Rusijos karinį lėktuvą bei neigiant 1915-1918m.vykdytą armėnų genocidą. Šiai antikarinei akcijai trukdė agresyvių provokatorių grupė.

Gruodžio 12 d. grupė SLF narių dalyvavo konferencijoje Vilniuje -,,Žmogaus teisės ir politiniai procesai šiuolaikiniame pasaulyje bei Lietuvoje“. Šiame renginyje pranešimus skaitė ir mūsų partijos atstovai-SLF pirmininkas E. Jagelavičius, pirmininko pavaduotojai G. Grabauskas, J. Kovalskis.

Giedrius Grabauskas