RU EN

,,Taikos maršas” Kaune

2016-10-18

Spalio 17 d. Kaune vyko ,,Taikos maršas“-antikarinė pilietinė akcija. Dabarties Lietuvoje itin svarbu išlikti taikia šalimi ir pakilti iš skurdo bei korupcijos liūno. Tačiau korumpuotas elitas kursto karinę isteriją, vykdo ginklų pirkimo vajų (vien šiais metais ginklų pirkimui išleista virš 500 milijonų eurų). Dėl to įvairios visuomeninės jėgos aktyviai pasisako už taiką ir tautų draugystę, prieš karo kurstymą ir Lietuvos piliečių išvarymą į Vakarus. ,,Taikos maršą“ organizavo Socialistinis Liaudies Frontas (SLF), Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, judėjimas ,,Vytis“.

Nuo 17 val. piliečiai rinkosi Vienybės aikštėje Kauno centre. Išklausius instruktažą ir įvykus dviems pasisakymams, eisena su vėliavomis ir plakatais 17 val. 20 min. jau pajudėjo Kauno gatvėmis link Nemuno salos. Čia įvyko antikarinis mitingas, jame pasisakė Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas Giedrius Grabauskas, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas, SLF Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas Henrikas Juodiška, aktyvūs visuomenininkai Antanas Andziulis ir Algirdas Kavaliauskas.

G.Grabauskas savo kalboje pabrėžė: ,, Dabarties Lietuvoje įsigalėjęs elitas mus gąsdina karais ir vykdo ginklų pirkimo vajų. Tuo pačiu vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai, vykdomas darbo žmonių skurdinimas ir išvarymas į Vakarus. Toje situacijoje, mums, aktyviems piliečiams svarbi išreikšti savo poziciją-Mes už taiką ir tautų draugystę! Už darbo žmonių teisių gynimą! Prieš agresyvų NATO bloką ir šliaužiančią okupaciją-neteisėtą JAV ir Vokietijos kariuomenės įvedimą į Lietuvą!. Štai čia, kur esame susirinkę, netoli matome apgriuvusius pastatus, taip vadinamus ,,namus vaiduoklius“. Jei Lietuva taps karo zona, ir Kaunas, ir visa Lietuva bus apgriauta. Kertinis dabarties klausimas toks-karas ar taika? Mums, daugumai piliečių, nereikia karo, nereikia ginklų pirkimo vajaus, mes už taiką, už normalų gyvenimą, už Lietuvos pakilimą iš dabartinio nuosmukio“.

D.Šulcas savo pasisakyme irgi kalbėjo apie būtinybę išsaugoti taiką ir pažaboti masinius žmogaus teisių pažeidimus: ,, Taikos išsaugojimo nori daugelis piliečių, tačiau tamsūs klanai   nori įžiebti karą. Neturime leisti, kad tai įvyktų. Svarbu pažaboti ir žmonių skurdinimą, masinius žmogaus teisių pažeidimus, nes tokie procesai kelia sumaištį visuomenėje, skatina didžiulę emigraciją į Vakarus. Ar galime tylėti tokių įvykių akivaizdoje? Manau jog tylėti negalima, turime aiškiai ir tvirtai sakyti-Karo kurstymui- Ne! Taikos išsaugojimui -Taip!“.

O štai H. Juodiška pabrėžė manipuliacijų ir priespaudos atskleidimo svarbą : ,,Prezidentė D. Grybauskaitė sakė-,,Gerbiu ,,Brexit“ valią. Toks britų sprendimas, jį reikia gerbti“. Tačiau kai Lietuvoje buvo surinkta virš 300 tūkstančių parašų už referendumą prieš žemės pardavimą užsieniečiams, tai mūsų valdantieji mūru stojo prieš piliečių valią. Referendumas klastingai sužlugdytas, dar ilgai tyčiotasi iš jo iniciatorių. O dabar vyksta apgailėtini procesai-ir karo kurstymas, ir aktyvių piliečių persekiojimai-kaip Ž. Razmino, O. Titorenko, S.Rakauskienės ir dar daugelio kitų žmonių persekiojimai. Nejau leisime tyčiotis iš visuomenės, kurstyti karą, persekioti ir žeminti Lietuvos žmones?“. A.Andziulis ir A.Kavaliauskas savo kalbose irgi lietė taikos temą, pasisakė prieš žmonių skurdinimą, biurokratijos įsigalėjimą, žmogaus teisių pažeidimus.

Akcijos gale perskaityta ,,Taikos maršo“ rezoliucija. ,,Taikos maršas“ vyko kaip sankcionuota akcija, jos eigą stebėjo policijos pareigūnai. Ši kartą jokių provokacijų nebuvo, neapsireiškė provokatorių grupės, kurios dažnai trukdydavo kairiųjų jėgų akcijoms.

SLF Infocentras

***

LR Prezidentei D. Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei L.Graužinienei

LR Krašto apsaugos ministrui J.Olekui

,,Taikos maršo“ rezoliucija

2016-10-17

Mes, spalio 17 d. Kaune vykusios pilietinės akcijos ,,Taikos maršas” organizatoriai ir dalyviai, teigiame: Norime gyventi taikioje šalyje. Lietuva- tai gražus kraštas, kuriame gyvenantys žmonės turi teorines galimybes gyventi saugiai ir laimingai. Bet klesti tik negausūs įtakingi luomai-kapitalistai, bankininkai ir korumpuoti politikai, tuo tarpu didžioji visuomenės dalis skurdinama ir žlugdoma. Lietuvoje įsigalėję korumpuoti klanai per 26 metus nuskurdino mūsų kraštą, faktiškai įvyko luominės visuomenės susiformavimas, suvešėjo korupcija, betvarkė ir neteisingumas, vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai. Daug atvejų-kai buvo grobiami vaikai ir tokiu būdu priverstinai ardomos šeimos.

Dėl viso to net pusantro milijono žmonių išvyko į Vakarus, daugeliu atvejų jie buvo priversti trauktis iš Lietuvos dėl skurdo ir neteisingumo apraiškų. Pastaruoju metu padėtis dar paaštrėjo-jau iškyla klausimas-kas bus toliau Lietuvoje: karas ar taika? Į Lietuvą neteisėtai įvesti JAV, Lenkijos, Vokietijos kariniai daliniai. Kai kurie valdžios atstovai ir samdomi propagandistai net vykdo karo kurstymo kampaniją. Be to, dažnai postringaujama, kad neva Lietuvai gresia okupacija. Tačiau okupacija jau vyksta-tai šliaužianti, klastinga okupacija, Lietuva jau tarsi pereinamas kiemas, po kurį vaikšto įvairių užsienio šalių kareiviai, važinėja amerikiečių ir vokiečių tankai bei šarvuočiai.   Didelės LR biudžeto lėšos skiriamos ginklų pirkimui, ir tuo pačiu teigiama, jog nėra lėšų pensijų ir atlyginimų kėlimui, nemokamo aukštojo mokslo sistemos atkūrimui, kultūros sferai, vaikų ir jaunimo sporto rėmimui. Pasisakome už taiką ir tautų draugystę. Už tai, kad piliečiai galėtų gyventi savo šalyje, o dėl sunkių gyvenimo sąlygų nebūtų priversti vykti į Vakarus.

Pasisakome už žodžio laisvę, prieš visuomenininkų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų persekiojimus, jų atžvilgiu vykdomas kratas, baud. ir adm. bylų kėlimus, grasinimus ir kt. spaudimo formas.   Pasisakome prieš agresyvų NATO bloką. Prieš neteisėtą (pažeidžiant LR Konstitucijos 137 straipsnį) užsienio karinių pajėgų įvedimą į Lietuvą. Prieš naują Darbo kodeksą ir darbo žmonių skurdinimą bei jų išvarymą į Vakarus.

Teigiame: mes už taiką, tautų draugystę, darbo žmonių teises, žodžio laisvę.  

Reikalaujame:

-Imtis iniciatyvų dėl taikos proceso Baltijos regione vystymo, ir iniciatyvų dėl konkrečių ekonominių, socialinių ir kultūrinių projektų, kurie padėtų vystyti dialogą su visais kaimyniniais kraštais, vykdymo.

-Jei skaitote save Lietuvos valdžios atstovais, vadovautis LR Konstitucijos 137 straipsniu, kuris draudžia užsienio šalių kariškių įvedimą į mūsų šalį ir imtis priemonių neteisėtai į Lietuvą įvestų užsienio šalių (JAV, Vokietijos ir kt. užsienio valstybių) karinių dalinių pašalinimui iš mūsų krašto teritorijos

Socialistinis Liaudies Frontas

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Judėjimas ,,Vytis“